Об этом сайте

kitabi-knigi.com

Скачать и читать на любом устройстве, на вашем родном языке, бесплатные электронные книги для всей семьи.

Скачать книгу

  • Ruhy Ýolbaşçylyk
  • J. Oswald Sanders
  • Дата выпуска ePub: 2014-11-04

Скачать:

icon for pdfPDF icon for epubePub

Текст обложки

”Ruhy ýolbaşçylyk“ kitaby ýarym milliondan gowrak tiražda neşir edilip, ýolbaşçylyk düzgünlerini öwrenmekde nusgawy esere öwrüldi. J. Oswald Sanders Hudaýyň şu görnükli adamlarynyň terjimehallaryna salgylanyp, bu düzgünleri beýan edýär we suratlandyryp görkezýär: Musa, Nehemýa, Pawlus, Dawut, Liwingston we Çarlz Sperjen.

Mesihiçilik häzirki zaman dünýäsinde güýçli sese mätäçdir. Beýle sese diňe Hudaý tarapyndan ýolbaşçylyk edilýän we özlerini Isa Mesihe bagyş eden güýçli liderler eýedirler. ”Ruhy ýolbaşçylyk“ kitaby size Hudaýyň ygtyýary bilen öz ukyplaryňyzy we başarnyklaryňyzy görkezmegiňize, şeýle hem Hudaýyň şöhratyny beýgeltmek üçin ýolbaşçylar bolmagyňyza kömek eder.

”Ruhy ýolbaşçylyk“ kitabynyň bu neşirine dolulygyna täzeden seredildi. Munda häzirki zaman dili ulanylan, şeýle hem, nusgawy kitapdaky düzgünlere has oňat düşünmäge we durmuşda ulanmaga kömek etmek maksady bilen işlenip düzülen okuw gollanmasy goşulan.

Ключевые слова

Latin; Spiritual Leadership; Turkmen; Türkmençe, türkmen dili, Түркменче, түркмен дили, تورکمن تیلی ,تورکمنچه