Kitabi KnigiKITABI-KNIGI

Nuruň çagalarynyň taýpasy

Waldemar Zorn

URL copied to clipboard
Language
Türkmen (Latin)
Categories

Waldemar Zornyň “Nuruň çagalarynyň taýpasy” atly kitaby çagalar we ýetginjekler üçin çeper edebiýatda ajaýyp hadysadyr. Hudaýyň ýaradan kämil adamy baradaky awtoryň esasy pikiri çeper keşplerde aýdyň we täsirli beýan edilýär. Sýužetiň ýitiligi we gahrymanlaryň, ýagny Nuruň çagalarynyň ahlak taýdan arassalygy ýaş okyjylary özüne çekýär we olary dünýäniň ýaradylyşy baradaky Mukaddes Kitap hakykatlaryna aň ýetirmeklerine alyp barýar.

Beýan edilen wakalar suw basmasyndan öňki döwürde bolup geçýär. Sugun Awçylary taýpasynyň ýaşulular geňeşi Dany we onuň dostlaryny ýörite tabşyryk bilen howply, ýöne örän möhüm syýahata iberýär. Ýaş ýigitler bu jogapkärli tabşyrygy ýerine ýetirmegi başararlarmyka?