Kitabi KnigiKITABI-KNIGI

Çagalygyň çäkleri

Natalýa Wins

URL copied to clipboard
Language
Türkmen (Latin)
Translations
Categories

Siziň her biriňiziň Hudaýa tarap barýan ýoluňyz gaýtalanmazakdyr. Bu kitap 60–70-nji ýyllarda gazaply dini yzarlamalar döwründe — Sowet Soýuzynda mesihi maşgalada ulalan çagalar hakdadyr. Olaryň ene-atalary ateizme eglişik etmän, çagalarynyň öňünde mesihilik ynamynyň gymmatlyklaryny açyp bildi. Ýöne bu garşy gitme olara gaty gymmat düşdi.

Ýyllar geçdi, çagalar ulaldy. Kiçijeklikden olaryň mesihilik maşgalasy bilen ateistik mekdebiň arasyndaky garşydaşlyklaryň bolmagy şahsyýetleriniň emele gelmegine nähili täsir etdikä? Natalýa Winsiň „Çagalygyň çäkleri“ atly bu terjimehal kitaby şol barada.