Kitaplary tapmak

Bu websitede ýüklemek üçin köp kitaplary tapyp bilersiňiz. Öz halaýan kitabyňyzy tapmagyň aňsat usuly üçin kitaplary sortlamagyň we gözlemegiň birnäçe ýollary bar. Siz muny hatardaky ady basmak bilen kitabyň mazmunyny gözläp bilersiňiz. Ony ýene bir gezek basmak bilen sanawy öüki tertibine getirip bolýar. Ady boýunça kitaby gözlemek üçin onuň awtorynyň adyny gözleg ýaşşygyna ýazyp, 'Gözle' buýrugyny basmaly. Şeýle hem ol ýerde bu kitap bilen baglanyşykly başga kitaplary tapmaga kömek edýän kategoriýalaryň sanawy hem bar. Her kategoriýanyň yzyndaky kiçijik san bu kategoriýada näçe kitabyň bardygyny görkezýär.

Kitaplary ýüklemek

Kitaplaryň sanawyndaky kitap üçin girişi bassaň, bu kitap baradaky köp maglumatly sahypa elter. Şeýle hem bu sahypada 'Ýükle' atly ýaşşyk bar, bu dürli formatda bolan kitaplary almagyň mňmkindigini aňladýar. Olaryň haýsy hem bolsa birine bassaň, bu file ýňklemäge kabul edilendigini görkezýär. Browseriň bu file nirede saklajadygyňy sorar. Ony ýükländen soňra gerekli software bilen açyp bilersiňiz. Käbir ýagdaýlarda, mysal üçin SWF file ýa-da PDF bolsa muny browser soramazdan açmagy ahmal (eger browseriň açyk bolsa).

eKitap Software

Eger seniň bölümiňde filelary açmak üçin hiç hili software oturdylmadyk bolsa, bizde peýdaly softwareler bar: